Lund och ekologisk hållbar utveckling

Lund strävar mot att ha en ekologiskt hållbar utveckling. Genom åtta prioriterade områden ska invånare och kommun hjälpas åt att nå de gröna mål man satt upp.

Ekologiskt hållbar utveckling berör så enormt många olika områden. Därför måste kommunen hitta arbetssätt för att greppa helheten då man arbetar med strategierna för det. Jon Andersson är chef för miljöstrategiska enheten på kommunkontorets strategiska utvecklingsavdelning och han guidar oss genom de åtta områden Lunds kommun valt att arbeta med i miljöprogrammet LundaEko.

Engagera flera
– För att nå målen måste alla som bor och verkar i Lund engagera sig. Vår roll är att sprida information och kunskap.

Hållbar konsumtion
– Vi konsumerar alla för mycket, inte minst i västvärlden. Om vi förebygger uppkomsten av avfall, genom att exempelvis återanvända och välja produkter som håller längre kan den totala miljöpåverkan från konsumtion minska. Vi kan påverka genom att ställa tuffa miljökrav i upphandlingar, exempelvis ska allt livsmedel kommunen inhandlar vara ekologiskt senast 2020.

Minskad kemikaliebelastning
– Miljö- och hälsoskadliga ämnen finns i stort sett i allt omkring oss i vardagen och barn är extra känsliga för dessa ämnen. De tillbringar en stor del av sin tid förskola och skola så kommunen har ett viktigt ansvar för att inte exponera dem för detta.

Minsta möjliga klimatpåverkan
– Lunds kommun har beslutat att utsläppen av växthusgaser ska minska med minst 50 procent till 2020 och utsläppen ska 2050 vara nära noll. Målet är tufft, men vi ser att vi är på rätt väg. Utsläppen av växthusgaser i området har minskat med 47 procent jämfört med 1990. Största bidraget till minskningen har varit att andelen förnybar energi i fjärrvärmen ökade dramatiskt när Örtoftaverket togs i bruk 2014, vilket innebar att naturgas inte längre används i fjärrvärmenätet.

Klimatanpassning
– Klimatförändringen är redan här och klimatet kommer att förändras under lång tid framåt. För Skånes del handlar det om en ökning av årsmedeltemperaturen på upp till mellan tre och fem grader till år 2100. Därför står kommunen inför stora utmaningar i att anpassa sig till detta. Hur hanterar vi exempelvis häftiga regn med följande översvämningar och hur ser vi till att alla har möjlighet till svalka vid kraftiga värmeböljor?

Hållbar stadsutveckling
– Lunds kommun ligger i en expansiv region och för att skapa hållbara, attraktiva stadsmiljöer behöver vi vara framsynta i vår stadsplanering där vi bibehåller en kompakt stad med ett levande centrum. Samtidigt måste möjligheterna till gröna miljöer i staden för invånarnas välbefinnande värnas. Det ska vara lätt att gå, cykla och använda kollektivtrafik, så att vi kan minska bilberoendet. Genom att förtäta staden sparas också den goda jorden vilket är extra viktigt då Lunds stad omges av 10+jord – den bästa åkermarken som finns i hela världen.

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster
– En rik, levande natur med stor biologisk mångfald och väl fungerande ekosystemtjänster är grunden för en långsiktigt hållbar utveckling. Ekosystemtjänster är de nyttor som naturen förser oss med som exempelvis vattenrening, pollinering och möjlighet till rekreation. Utmaningen är hur vi ska skydda dem och skapa möjligheter och stärka dem i samband med exploatering.

Friskt vatten och frisk Luft
– Rent vatten och frisk luft är förutsättning för allt liv. I Lund mäts kvaliteten på luften kontinuerligt och målet är att vi ska hålla oss under de lågrisknivåer som staten och EU har satt upp för olika hälsoskadliga ämnen. Då det gäller vatten har vi problem med ytvattnet bland annat på grund av övergödning, vilket är något vi måste arbeta med för att nå EU:s direktiv.

LundaEko

LundaEko är ett målprogram som baserar sig på de sexton nationella miljökvalitetsmålen och på Bruntlandskommissionens definition av hållbar utveckling. Utifrån de sexton nationella miljökvalitetsmålen har de ovan nämnda åtta prioriterade områdena tagits fram. Inom varje prioriterat område finns ett huvudmål och under det ett antal delmål.

Läs mer om LundaEko

Lunds kommun